تبلیغات

if (شرط)
{    // دستورات در صورت درست بودن شرط
}
else
{ // دستورات در صورت نادرست بودن شرط
}